Vedtekter

§1 Eierforhold, formål og forvaltningsorgan
§2 Opptak og oppsigelser
§3 Åpningstid
§4 Betalingssatser og foreldrenes plikter
§5 Samarbeidsutvalg og foreldreråd
§6 Barnehagens personal
§7 Helse, miljø og sikkerhet

§1 Eierforhold
Barnehagen eies og drives av GREP Grenland AS (GREP).

Barnehagen skal være offentlig godkjent og drives i samsvar med Lov om barnehager av 06. juni 1975, med endringer ved lov 27. mai 1983, 16. juni 1989, 20. juni 1991, 05. mai 1995 med Rammeplan (R-06) for barnehagen, gjeldende forskrifter og rundskriv.

 • Barnehagen skal sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
 • Barnehagen skal hjelpe til med å gi en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.
 • Samt skal barnehagen sikre deltakerne gode avklaring og opplæringsvilkår.

Skien kommune fører tilsyn med barnehagene i kommunen og ser til at de drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og rundskriv, samt kommunale vedtak.

§2 Opptak og oppsigelser

 • Barnehagen er åpen for alle barn.
 • Hovedopptak skjer etter kunngjøring i lokalpressen. Søknad legges inn på Skien kommune sine nettsider www.skien.kommune.no/barnehagplass. Søknadsfrist 01. mars. Barn tas inn fra eventuelle ventelister fra den dato en plass blir ledig.
 • Opptak av barn til barnehagen skjer etter innstilling av styrer i samarbeid med Skien kommune og Sykehuset Telemark. Sykehuset Telemark disponerer 10 – 15 plasser, mens de øvrige plassene er private.

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 • Barnehagelovens bestemmelser om prioritet ved opptak, som beskrevet i Barnehagelovens § 13.
 • Barn av ansatte i Rønningen barnehage.
 • Søsken av barn som allerede har eller har hatt plass i Rønningen barnehage.
 • Barn av ansatte i GREP Grenland.
 • Øvrige barn gis plass på bakgrunn av barnets ansiennitet på venteliste.

Styrer kan overprøve punktene i 2-5 for å tilstrebe en hensiktsmessig alders- og kjønnsmessig sammensetning, for dermed å sikre en forsvarlig drift av barnehagen.

Vedrørende oppsigelse av barnehageplass:

 • Oppsigelse av plass, skal skje på Skien kommune sine nettsider, IST. Det er en måneders oppsigelsesfrist, fra og med første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted. Dersom oppsigelsen skjer etter 1. mars, må det betales for plassen ut barnehageåret det vil si 31.07.
 • Sykehuset Telemark har ikke oppsigelsesfrist for tildelt plass. Den disponeres for 1 år av gangen.
 • Opptak av barn regnes som et enkeltvedtak og kan etter forvaltningsloven §28 påklages. Klagefrist er 3 uker.

§3 Åpningstider

 • Rønningen barnehage har utvidet åpningstid, og holder åpnet fra klokken 06.30 – 16.45 hver dag. Denne åpningstiden er ikke fast, men fastsettes etter foreldrene sine behov. Åpningstiden kan variere innenfor tidsrommet 06.30 – 18.00. Vi har oppholdstid på 10,15 timer.
 • Alle barn må i løpet av året ha 4 ukers ferie. Minst 3 uker må avvikles i skolens sommerferie, og 2 av disse skal være sammenhengende.
 • Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften.
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
 • Det avsettes 37,5 timer til årlig planleggingstid for barnehagens personale.
  Disse dagene er barnehagen stengt.

§4 Betalingssatser og foreldrenes plikter

 • Betaling for opphold følger de til enhver tid gjeldende satser, som følger av lov, forskrift/statlige vedtak.
 • Det betales for 11 terminer som går fra 1. august til 1. august. Det betales fra den datoen som barnet har fått tildelt plass.
 • Utestående innbetaling for tre måneder medfører tap av barnehageplassen.
 • Barnehagen tar inn penger for mat i tillegg til betaling for barnehageplassen.
 • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 og 4. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
 • Betaling skjer månedlig
 • Dersom plassen misligholdes, kan styrer si opp plassen (Som mislighold regnes manglende oppholdsbetaling og langvarig fravær uten etter avtale. Oppsigelse skal varsles på en slik måte at den som innehar plassen gis rimelig sjanse til å rette opp forholdet som kan føre til oppsigelse).
 • Barn skal være levert og hentet innenfor barnehagens åpningstid.

§5 Samarbeidsutvalg og foreldreråd

 • Barnehagen velger et samarbeidsutvalg (SU) etter barnehagelovens §4.
 • SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Foreldre, personale og eier skal være antallsmessig likt representert.
 • Hver barnehage skal ha et foreldreråd etter barnehageloven §4. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen.
  Foreldrerådets oppgaver følger de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Styrer plikter å informere foreldrerådet om dett

§6 Personalet

 • Barnehagen har en styrer som har det daglige administrative og faglige ansvaret.
 • Hver av de 6 avdelingene har 4 faste ansatte. 1 pedagogisk leder og en barnehagelærer, samt 2 fagarbeider/assistenter.
 • I tillegg har vi, til enhver tid, inne 4-6 personer på avklaring og opplæring fra NAV.

§7 Helse, miljø og sikkerhet

 • Barnehagen plikter å gjøre seg kjent med og følge helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til hygiene og smitte.
 • Dersom barnet er eller blir syk i barnehagen vurderer barnehagens personalet om tilstanden er slik at barnet av hensyn til seg selv og eller andre ikke kan bli i barnehagen.
 • Ved ulykker, sykdom eller mistanke om epidemi avgjør styrer om lege må kontaktes omgående og om foresatte bør underrettes.
 • Styrer plikter å melde fra til kommunens barnevernstjeneste ved begrunnet mistanke om barnemishandling eller omsorgssvikt.
 • Dersom et barns utvikling avviker på en slik måte at det er grunnlag for bekymring, skal styrer sørge for at foresatte får informasjon om hjelpeapparatet og bistå foresatte med råd og veiledning. Dersom foresatte motsetter seg kontakt med hjelpeapparatet, kan punkt 4 komme til anvendelse.

Vedtektene er godkjent av Samarbeidsutvalget i Rønningen barnehage.