Vedtekter

VEDTEKTER FOR RØNNINGEN BARNEHAGE

Sist revidert og vedtatt i Rønningen barnehage av SU desember 2021, med hjemmel i lov 17.juni 
2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Justert etter endringer i barnehageloven 01.01.2021.

INFORMASJON
1. Eierforhold
Vedtektene gjelder for GREP Rønningen barnehage. Barnehagen eies og drives av GREP Grenland.
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehage,
av forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskaps departementet og av vedtak og planer for
Rønningen barnehage. Vedtektene skal gi opplysninger om alle
forhold som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

2. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Jfr. Barnehageloven §1. Innholdet og organisering av tilbudet i barnehagen skal være i samsvar med de
til enhver tid gjeldende sentrale lover og forskrifter,
samt de kvalitets planer for barnehagene som er vedtatt for Porsgrunn kommune.

MEDVIRKNING

3. Barn og foreldres medvirkning
Rønningen barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg i samsvar med reglene i barnehageloven §4-5. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Det skal bestå av 2 representanter fra foreldre/foresatte og 2 representanter fra de ansatte. Utvalget skal ledes av representant fra foreldre/foresatte. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett og skal fungere som utvalgets sekretær. Eierrepresentanten har også møte-, tale- og forslagsrett. Samarbeidsutvalget velges for hvert barnehageår.

Dugnad
Det forventes at foreldre deltar i dugnader med formål å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver i barnehagen. Styrer innkaller til dugnad og definerer arbeidsoppgaver i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg.

TAUSHETSPLIKT OG POLITIATTEST
4. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§13 til 13f.
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og
barneverntjenesten jf. barnehageloven §45 og §46

5. Politiattest
Alle som skal arbeide i barnehagene må legge fram tilfredsstillende politiattest jf. barnehageloven §30

OPPTAK OPPSIGELSE

6. Opptak
Det foretas et samordnet opptak av barn i alle godkjente barnehager i Porsgrunn kommune,
der ikke-kommunale og kommunale barnehager deltar. Opptak av
barn til barnehagene foretas av eier, ved den myndighet som til enhver tid er delegert oppgaven.
Avslag på søknaden kan påklages etter forvaltningsloven §28, jf. § 27, 3 ledd.
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet du mottok vedtaket. Klagen fremsettes
ovenfor den som har truffet vedtaket.
Barn med rett til plass i er hjemlet i barnehageloven §16a Rett til plass.

6.1 Hovedopptak
Hovedopptak gjelder for barn som har lovfestet rett ti barnehageplass.
Søknad skjer via kommunens søkeportal og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen.
Nødvendig vedlegg sendes kommunens servicesenter. Søknadsfrist er 1. mars.
Dersom barnet får tildelt en ny barnehageplass ved søknad til hovedopptaket i
mars, vil barnet automatisk miste sin nåværende (gamle) plass.

6.2 Løpende opptak
Det blir forløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret.
Dette gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom
fristene for hovedopptak. Søknad skjer via kommunens søkeportal.

6.3 Opptakskrets
Porsgrunn kommune er opptakskrets til GREP Rønningen barnehage.

6.4 Prioritet ved opptak
6.4.1 Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første bokstav b
6.4.2 Barn av ansatte i Rønningen barnehage
6.4.3 Barn som har søsken i Rønningen barnehage
6.4.4 Barn av ansatte i GREP Grenland AS
6.4.5 Barn som søker Rønningen med prioritet nr. 1
6.4.6 Barn som bor i barnehagens nærmiljø

6.4.7 Ved opptak skal en tilstrebe og gi den enkelte barnegruppen en
sammensetning som avspeiler samfunnet for øvrig,
med hensyn til familiestruktur, kjønn, kulturell og sosial tilhørighet.

6.5 Opptaksperiode
Barnehageåret regnes fra 01.08 til 31.07 påfølgende år. Tildelt plass beholdes frem til 31.07,
det året barnet begynner på skolen.

6.6 Oppsigelse og bortfall av barnehageplass
Oppsigelse av plass skjer via kommunens internettløsning eller leveres skriftlig.
Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder, dette gjelder også ved endring til
redusert plass.
Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass,
men som ombestemmer seg før plassen er tatt i bruk.
Ved bytte av barnehage i løpet av et barnehageår må nåværende barnehageplass sies opp.
Unntak gjelder i hovedopptak 1. mars (se 6.1). Ved oppsigelse etter 1. mars må
plassen betales ut barnehageåret. Dersom plassen misligholdes kan styrer si opp plassen.
Som mislighold regnes manglende  oppholdsbetaling og langvarig
fravær uten avtale.
Oppsigelse skal varsles på en lik måte at den som innehar plassen gis
rimelig sjanse til å rette opp forholdet som kan føre til oppsigelse.

OPPHOLDSBETALING

7. Oppholdsbetaling
Stortinget fastsetter hver år maksimalpris per måned og per år for plass i barnehage.
Prisen gjelder for et heldags ordinært tilbud. I forbindelse med den årlige
budsjettbehandlingen fasetter kommunens bystyre satser for foreldrebetaling og
regler for moderasjoner. Rønningen barnehage følger disse satsene.

7.1 Maksimalpris
Maksimalprisen fordeles på elleve måneder, der juli er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling skjer månedlig. 

7.2 Søskenmoderasjon
Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i
foreldrebetaling for barn nummer to og gratis barnehageplass for tredje eller flere barn
(Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3).
Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen,
og gjelder når søsknene går i barnehage innen samme
kommune. 

7.3 Redusert oppholdsbetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid
Porsgrunn kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling
etter nasjonale regler for foreldrebetaling.
7.3.1 Det kan søkes om redusert foreldrebetaling for barn i barnehage
når familiens samlede inntekt er under beløpet som er besluttet nasjonalt.
7.3.2 Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft,
men fra og med første hele måned etter at søknaden med dokumentasjon er
mottatt og behandlet i Porsgrunn kommune.

FERIE

8. Ferie
Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert barnehageår (01.08-31.07).
Minimum tre uker må tas sammenhengende, fortrinnsvis i juli. Barnehagens 5 planleggingsdager utgjør den fjerde ferieuka.
Foreldre/foresatte leverer melding(er bindende) om barnets sommerferie i MyKid før 1. mai. Barn som slutter til nytt barnehageår må ta ut all ferie innen 1.august.

Barnehagen holder stengt to uker i juli måned, fortrinnsvis i uke 28 og 29. Ukene kan endres i
samråd med barnehagens samarbeidsorgan. Barnehagen har egne ferieåpningstider i uke 27 og uke 30, samt i romjul- og påskeuke. Se punkt 9 for åpningstider.

Det avsettes 5 dager planleggingstid for barnehagens personale.
Disse dagene er barnehagen stengt.
Foreldre/foresatte skal få informasjon om hvilke dager barnehagen avvikler
planleggingsdager så tidlig som mulig i barnehageåret, og senest en måned før.

ÅPNINGSTID

9. Åpningstid
Rønningen barnehage har åpent fra kl. 06.30 – 16.45. Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften.
Onsdagen før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
Barnehagen har egne åpningstider i uke 27 og uke 30, samt i påskeuke og romjul. Disse ukene har barnehagen åpent fra kl. 07.00 – 16.30.

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

10. Leke- og oppholdsareal
Barnehagens leke- og oppholdsareal følger veiledende orm på 4 kvadratmeter
pr. barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter for barn under tre år.

FORSIKRING

11. Forsikring
Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet med Willis, for alle barn som har plass i Rønningen barnehage

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

12. Helse miljø og sikkerhet.
Barnehagen skal følge forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler,
samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften).
Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager fremmer heles,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
samt forebygge sykdom og skade. Porsgrunn kommune fører tilsyn med at
disse forskrifter overholdes.

12.1 Barnehagen plikter å gjøre seg kjent med og følge helsemyndighetenes
anbefalinger med hensyn til hygiene og smitte. Foreldre plikter å holde syke barn hjemme.
Barnehagen følger retningslinjen til Porsgrunn kommune «Kan jeg gå i barnehagen i dag?»

12.2 Dersom barnet er eller blir syk i barnehagen, vurderer barnehagens
personale om tilstanden er slik at barnet av hensyn til seg selv
og eller andre ikke kan bli i barnehagen.
Foreldre plikter å holde syke barn hjemme.
Barnehagen følger retningslinjen til Porsgrunn kommune «Kan jeg gå i barnehagen i dag?»

12.3 Styrer plikter å melde fra til kommunens barnevernstjeneste
ved begrunnet mistanke om barnemishandling elle omsorgssvikt.

12.4 Dersom et barns utvikling avviker på en slik måte at det er grunnlag for bekymring,
skal styrer sørge for at foresatte får informasjon om hjelpeapparatet
og bistå foresatte med råd og veiledning.

12.5 Det er ikke tillatt at barna har med seg mobiltelefon, nettbrett ,
mobilklokker, iPad og andre tekniske hjelpemidler med mulighet for lydopptak og
billedtaking i barnehagen.