Vedtekter

VEDTEKTER FOR RØNNINGEN BARNEHAGE

Redigert og vedtatt i Rønningen barnehage sitt SU 28.05.2018

 

INFORMASJON

§1 Virkeområde
Vedtektene gjelder for GREP Rønningen barnehage. Barnehagen eies og drives av GREP Grenland as. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehage, 
av forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskaps departementet og av vedtak og planer for Rønningen barnehage. Vedtektene skal gi opplysninger om alle 
forhold som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

§2 Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.Jfr. Barnehageloven §1. Innholdet og organisering av tilbudet i barnehagen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale lover og forskrifter, 
samt de kvalitets planer for barnehagene som er vedtatt for Porsgrunn kommune.

MEDVIRKNING

§3 Barn og foreldres medvirkning
Rønningen barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg i samsvar med reglene i barnehageloven §4. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Det skal bestå av 2 representanter fra foreldre/foresatte og 2 representanter fra de ansatte. Utvalget skal ledes av representant fra foreldre/foresatte. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett og skal fungere som utvalgets sekretær. Eierrepresentanten har også møte-, tale- og forslagsrett. Samarbeidsutvalget velges for hvert barnehageår.

Dugnad
Det forventes at foreldre deltar i dugnader med formål å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver i barnehagen. Styrer innkaller til dugnad og definerer arbeidsoppgaver i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg.

 

TAUSHETSPLIKT OG POLITIATTEST

§4 Taushetsplikt og opplysningsplikt
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§13 til 13f. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og 
barneverntjenesten jf. barnehageloven §21 og §22

§5 Politiattest
Alle som skal arbeide i barnehagene må legge fram tilfredsstillende politiattest jf. barnehageloven §19OPPTAK

§6 Opptak
Det foretas et samordnet opptak av barn i alle godkjente barnehager i Porsgrunn kommune, der ikke-kommunale og kommunale barnehager deltar. Opptak av 
barn til barnehagene foretas av eier, ved den myndighet som til enhver tid er delegert oppgaven.
Avslag på søknaden kan påklages etter forvaltningsloven §28, jf. § 27, 3 ledd. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet du mottok vedtaket. Klagen fremsettes 
ovenfor den som har truffet vedtaket.
Barn med rett til plass i er hjemlet i barnehageloven §12a Rett til plass.

§6.1 Hovedopptak
Hovedopptak gjelder for barn som har lovfestet rett ti barnehageplass. Søknad skjer via kommunens intetnettløsning og forutgående kunngjøring i lokalpressen. Nødvendig vedlegg sendes kommunens servicesenter. Søknadsfrist er 1. mars. Dersom barnet får tildelt en ny barnehageplass ved søknad til hovedopptaket i 
mars, vil barnet automatisk miste sin nåværende (gamle) plass.

§6.2 Løpende opptak
Det blir forløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret. Dette gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom 
fristene for hovedopptak. Søknad skjer via kommunens intetnettløsning.

§6,3 Opptakkrets
Porsgrunn kommune er opptakkrets til GREP Rønningen barnehage.

§6.4 Prioritet ved opptak
§6.4.1 Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd jfr. 
Barnehageloven §13. Det stilles krav til dokumentasjon.
§6.4.2 I Rønningen barnehage prioriteres barn av ansatte i barnhagen, barn som har søsken i Rønningen barnehage, barn av ansatte i GREP Grenland, barn som bor i nærområdet ti barnehagen og barn som søker Rønningen barnehage med prioritet nr.1.
§6.4.3 Ved opptak skal en tilstrebe og gi den enkelte barnegruppen en sammensetning som avspeiler samfunnet for øvrig, med hensyn til familiestruktur, kjønn, kulturell og sosial tilhørighet.

§6.5 Opptaksperiode
Barnehageåret regnes fra 01.08 til 31.07 påfølgende år. Tildelt plass beholdes frem til 31.07, det året barnet begynner på skolen.

§6.6 Oppsigelse og bortfall av barnehageplass
Oppsigelse av plass skjer via kommunens intetnettløsning eller leveres skriftlig. Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder, dette gjelder også ved endring til 
redusert plass. Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg før plassen er tatt i bruk. Ved bytte av 
barnehage i løpet av et barnehageår må nåværende barnehageplass sies opp. Unntak gjelder i hovedopptak 1. mars (se §6.1). Ved oppsigelse etter 1. mars må 
plassen betales ut barnehageåret. Dersom plassen misligholdes kan styrer si opp plassen. Som mislighold regnes manglende  oppholdsbetaling og langvarig 
fravær uten avtale.
Oppsigelse skal varsles på en lik måte at den som innehar plassen gis rimelig sjanse til å rette opp forholdet som kan føre til oppsigelse.OPPHOLDSBETALING

§7 Oppholdsbetaling
Stortinget fastsetter hver åt maksimalpris per måned og per år for plass i barnehage. Prisen gjelder for et heldags ordinært tilbud. I forbindelse med den årlige 
budsjettbehandlingen fasetter kommunens bystyre satser for foreldrebetaling og regler for moderasjoner. Rønningen barnehage følger disse satsene.

§7.1 Maksimalpris
Maksimalprisen fordeles på elleve måneder, der juli er betalingsfri. Betling for kost kommer i tillegg. Betaling skjer månedlig. 

§7.2 Søskenmoderasjon
Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetaling for barn nummer to minimum 50% for tredje eller flere barn 
(Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3). Moderasjons skal omfatte søsken som bor fast sammen, og gjelder nå søsknene går i barnehage innen samme 
kommune. 

§7.3 Redusert oppholdsbetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid
Porsgrunn kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter nasjonale regler for foreldrebetaling. 
§7.3.1 Det kan søkes om redusert foreldrebetaling for barn i barnehage når familiens samlede inntekt er under beløpet som er besluttet nasjonalt.
§7.3.2 Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottattog behandlet i Porsgrunn kommune. 


FERIE

§8 Ferie
Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år. Minimum tre uker skal være i løpet av skolens sommerferie. Foreldre/foresatte leverer melding(er bindende) om barnets sommerferie til styrer før 1. mai. Barnehagen holder stengt to uker i juli måned, fortrinnsvis i uke 28 og 29. Ukene kan endres i 
samråd med barnehagens samarbeidsorgan. Det avsettes 5 dager planleggingstid for barnehagens personale. Disse dagene er barnehagen stengt. 
Foreldre/foresatte skal få informasjon om hvilke dager barnehagen avvikler planleggingsdager så tidlig som mulig i barnehageåret, og senest en måned før. 


ÅPNINGSTID

§9 Åpningstid
Rønningen barnehage har åpent fra kl. 06.30 - 16.45. Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften. Onsdagen før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.


LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

§10 Leke- og oppholdsareal
Barnehagens leke- og oppholdsareal følger veiledende orm på 4 kvadratmeter pr. barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter for barn under tre år. 


FORSIKRING

§11 Forsikring
Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet med Willis, for alle barn som har plass i Rønningen barnehage


HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

§12 Helse miljø og sikkerhet.
Barnehagen skal følge forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften). Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager fremmer heles, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 
samt forebygge sykdom og skade. Porsgrunn kommune fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. 

§12.1 Barnehagen plikter å gjøre seg kjent med og følge helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til hygiene og smitte. Foreldre plikter å holde syke barn hjemme. Barnehagen følger retningslinjen til Porsgrunn kommune "Kan jeg gå i barnehagen i dag?"

§12.2 Dersom barnet er eller blir syk i barnehagen, vurderer barnehagens personale om tilstanden er slik at barnet av hensyn til seg selv og eller andre ikke kan bli i barnehagen. Foreldre plikter å holde syke barn hjemme. Barnehagen følger retningslinjen til Porsgrunn kommune "Kan jeg gå i barnehagen i dag?"

§12.3 Styrer plikter å melde fra til kommunens barnevernstjeneste ved begrunnet mistanke om barnemishandling elle omsorgssvikt. 

§12.4 Dersom et barns utvikling avviker på en slik måte at det er grunnlag for bekymring, skal styrer sørge for at foresatte får informasjon om hjelpeapparatet 
og bistå foresatte med råd og veiledning. 

§12.5 Det er ikke tillatt at barna har med seg mobiltelefon, nettbrett , mobilklokker, iPad og andre tekniske hjelpemidler med mulighet for lydopptak og 
billedtaking i barnehagen.