Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven § 1 Formål, 1 ledd). Det er pålagt å ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. I vår barnehage er vi opptatt av et samarbeid som er åpent og som bygger på gjensidig respekt og tillit. Samarbeidet har felles målsetting; å sikre barnets trivsel, trygghet, utvikling og læring. Vi har mange arenaer i Rønningen barnehage som skal sikre god dialog og et godt samarbeid: Foreldreråd, samarbeidsutvalg, utviklingssamtaler og de daglige samtalene ved hente -og bringesituasjoner.

Foreldremøter

Vi gjennomfører 1-2 foreldremøter i året. I disse møtene gjennomfører vi foreldreråd. Foreldreråd utgjør alle foreldrene i barnehagen, og det er en mulighet til å ta opp saker, uten de ansatte til stede. Utover foreldreråd, består foreldremøtene av ulike temaer fra år til år. I hovedsak vil møtene dreie seg om hva barnehagen skal ha fokus på, og hva foreldre og barn kan forvente seg å møte i det kommende året.

Utviklingssamtaler

Utviklingssamtaler er samtaler vi inviterer til to ganger i året. I disse samtalene legges det opp til dialog med hjemmet. Temaet i samtalen er barnets utvikling og trivsel, og det blir lagt opp til spørsmål og dialog underveis.

adobephotoshopexpress_2016-07-02_11-16-300200

Samarbeidsutvalg (SU)

I SU sitter det representanter fra foresatte, ansatte og eiere i barnehagen, hver av gruppene skal være likt fordelt. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Vi diskuterer saker som er viktige for barnehagens drift og utvikling. Temaer vi er innom er blant annet tilbakemeldinger fra foreldre, årsplanen, foreldreundersøkelser, etikk, HMS, retningslinjer, endringer med mer.

Tilfredshetsundersøkelse

Rønningen barnehage er en kvalitetsbevisst barnehage, og tilbakemeldinger fra våre kunder er viktig for oss for å sikre at vi er i kontinuerlig forbedring. En av våre responsmuligheter er vår årlige anonyme tilfredshetsundersøkelse til de foresatte.
Vi har gjennomført tilfredshetsundersøkelser blant de foresatte siden 2001, og har derfor et godt sammenlikningsgrunnlag. Resultatene bruker vi i planleggings- og evalueringsarbeidet – med mål om å bli en enda bedre barnehage!