Faglig plattform

Barnehagen har arbeidet med mål og fokus om å fremme utvikling av barnets sosiale kompetanse helt tilbake fra 2001. Personalet som arbeider i barnehagen har gjennom alle disse årene hatt dette som hovedmål, og kjenner området godt. Vi ønsker at alle som kommer inn i barnehagen vår skal kunne kjenne dette igjen og oppleve måten vi gjør det på:

I vår barnehage møter du voksene som:

  • Er engasjerte og delaktige
  • Som etablerer trygghet og tillit
  • Gir varierte erfaringer og opplevelser
  • Tar hensyn til alder og modning
  • Tar utgangspunkt i barns interesser og inspirasjon, og skaper noe med dette som utgangspunkt
  • Legger til rette for gode relasjoner

Barnehagen skal være en trygg og god læringsarena. Vi anser trygghet som grunnleggende for all læring og aktivitet. Barn som er trygge er mer mottakelig for læring. Barnas første møte med barnehagen skal oppleves trygt gjennom forutsigbare dager der barnas individuelle behov er i fokus.

Alle barn skal møtes med anerkjennelse, omsorg og respekt og vi tar barnet og barnets opplevelser på alvor.
Vi legger til rette for barns mestring ved å tilpasse hverdagen etter barnas individuelle forutsetninger.

I Rønningen barnehage er vi opptatt av å være i stadig utvikling, vi gjennomfører derfor kollegaveiledning i reflekterende team en gang i måneden. Personalet møtes på tvers av avdelinger og vi opplever at veiledningen gir både faglig utvikling og et styrket samarbeid.

I barnehageåret 2015/2016 gjennomførte hele personalgruppen kompetanseheving gjennom programmet «De Utrolige Årene». Ut fra prinsippene i DUÅ arbeider barnehagen aktivt med utvikling av gode, sosiale relasjoner både mellom barna og mellom barn og voksne. Vi bruker ros og positive, konkrete tilbakemeldinger som et av de viktigste verktøyene i utviklingen av barns sosiale og emosjonelle kompetanse. Vi fremmer positiv atferd gjennom å rette blikket mot det barnet er god på.

_sj_6382

Kvaliteten i Rønningen barnehage trygges at vi arbeider i henhold til barnehageloven og rammeplan for barnehager, kvalitetsplanen til Porsgrunn Kommune samt at vi er eQuass sertifisert. For å sikre progresjon og kvalitet, evaluerer vi regelmessig vårt arbeid.

Rønningen barnehage arbeider med miljøvern, vi ønsker at barna skal få en begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig utvikling. Barna i barnehagen deltar aktivt med kildesortering og gjenbruk. Barnehagen eier også en andel i Porsgrunn andelgård og gjennom dette samarbeidet får barna grunnleggende læring om mat, matlaging og matevareproduksjon.

Lenker