Skipperstua (2-åringene)

Barna på skipperstua øver på å vente på tur og det å dele med hverandre. Vi voksne veileder og støtter barna i lek og samspill. Vi vektlegger betydningen av faste rutiner og forberede barna ved overganger.

Vi arbeider ut fra prinsippene i «De Utrolige Årene». Vi vil gi positiv oppmerksomhet til det vi ønsker at barna skal gjøre, tilrettelegge for god relasjonsbygging og være gode rollemodeller. I leken skal vi være støttende og lekende voksne som hjelper barna til å skape gode relasjoner og vennskap.

Tumleleken er viktig for 2-åringen. Her veksles det mellom orden og kaos, fra det å sitte stille til og løpe rundt, opp og ned. Ofte har de mangel på retning, enkel struktur og uten bestemte mål. Vi har erfart at om barna får dyrket tumleleken unngås ofte konflikter. Vi ser derfor viktigheten av å ha mye gulvplass på avdelingen. Barnehagen har gode arenaer for vekslingen mellom fysisk aktivitet og hvile. Dette er en viktig del av 2-åringens hverdag.

Barna leker nå både symbollek og begynnende rollelek. Vi har derfor en kjøkkenkrok, med diverse utstyr, samt dukker og dukkeutstyr. Ettersom leken endrer seg, endrer vi også innhold i miljøet. Slik får barna medvirket. Vi har ulike typer byggematerialer tilgjengelig for barna, siden konstruksjonslek preger hele året på skipperstua.

Vi velger ofte å bruke eventyr som sjanger for språkstimulering fordi tekststrukturen er enkel, og dermed mer tilgjengelig for målgruppen. Eventyrene er godt egnet til å dikte videre på og gir inspirasjon til rollelek.