Ruffen (4-åringene)

Mestring, selvstendighet, vennskap og samhold er sentrale begreper for denne aldersgruppen. 4-åringen er et fysisk aktivt og sosialt vesen. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet, og barna klarer det meste selv. Vi jobber mye med selvstendighet og er opptatt av å veilede barna i ulike hverdagssituasjoner. Vi legger til rette for enkeltbarnet og gruppen som helhet. Vi inkluderer barna i hverdagen og er opptatt av at de skal få lov til å bidra, ta ansvar og hjelpe til.

I denne alderen har barna et godt utviklet språk, og god fortellerkompetanse. Barna har mye de vil fortelle, og er opptatt av å leke med språket. Vi bruker mye bøker og eventyr sammen med barna, da er det de voksne og barna selv som forteller.

Det å være i fokus og snakke i en gruppe, er sosiale ferdigheter det er viktig å ha senere i livet. Samlingsstund og lekegrupper er arenaer som barna får mulighet til dette på.
Hos oss er vi opptatt av barnas medvirkning og tar derfor utgangspunkt i deres interesser når vi planlegger hverdagen. Medvirkning dreier seg også om å være delaktig, komme med egne tanker og ideer for hvordan hverdagen skal se ut. Dette får barna gitt utrykk for gjennom barnemøter som vi gjennomfører på avdelingen.