Ruffen (4-åringene)

Mestring, selvstendighet, vennskap og samhold er sentrale begreper for denne aldersgruppen. 4-åringen er et fysisk aktivt og sosialt vesen. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet, og barna klarer det meste selv. Vi jobber mye med selvstendighet og er opptatt av å veilede barna i ulike hverdagssituasjoner. Vi legger til rette for enkeltbarnet og gruppen som helhet. Vi inkluderer barna i hverdagen og er opptatt av at de skal få lov til å bidra, ta ansvar og hjelpe til.

I denne alderen har barna et godt utviklet språk, og god fortellerkompetanse. Barna har mye de vil fortelle, og er opptatt av å leke med språket. Vi bruker mye bøker og eventyr sammen med barna, da er det de voksne og barna selv som forteller.

Steg for steg er et program vi jobber aktivt med i hverdagen, og som stimulerer barnas sosiale kompetanse og språk. I år jobber vi med temaene følelser og problemløsning.
Det å være i fokus og snakke i en gruppe, er sosiale ferdigheter det er viktig å ha senere i livet. Samlingsstund og lekegrupper er arenaer som barna får mulighet til dette på.
Hos oss er vi opptatt av barnas medvirkning og tar derfor utgangspunkt i deres interesser når vi planlegger hverdagen. Medvirkning dreier seg også om å være delaktig, komme med egne tanker og ideer for hvordan hverdagen skal se ut. Dette får barna gitt utrykk for gjennom barnemøter som vi gjennomfører på avdelingen.


Siw Voje Gomsrud
, pedagogisk leder